COLTELLO-KAMAGATA-DAMASCO-SANMAI-ARROTINO-COLTELLAIOMATTO-AFFILATURA-