KAMAGATA-ALVEOLATO-PAPERSTONE-KAI-VALGOBBIA-COLTELLAIOMATTO